Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.ANNAVLAEVA.COM  

 

Раздел I.

Данни за търговеца, осъществяващ продажба на стоки чрез електронния магазин  www.annavlaeva.com

Наименование на търговеца: „Анна Влаева“ ЕООД

ЕИК: 202482280

Адрес на управление: гр. София, район Средец, п.к. 1000, ул. Иван Вазов No 36, ет. 3, ап. 9.

Адрес на осъществяване на дейността: гр. София, район Средец, п.к. 1000, ул. Иван Вазов No 36, ет. 3, ап. 9.

МОЛ: Красимир Влаев

Уебсайт: www.annavlaeva.com

Лице за контакт: Анна Влаева

Телефон: +359 88 539 6946

Имейл адрес: Info@annavlaeva.com

 

Раздел II.

Общи положения и дефиниции.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между

„Анна Влаева“ ЕООД, ЕИК: 202482280, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п.к. 1000, ул. Иван Вазов No 36, ет. 3, ап. 9., представлявано от управителя Красимир Влаев, наричанo Tърговец, от една страна, и лицата, ползващи електронния магазин, находящ се на интернет адрес (с домейнwww.annavlaeva.com , вкл. и тези, сключващи договор за покупко-продажба от разстояние на предлаганите на уебсайта стоки, от друга.

 1. Термините, използвани в настоящите Oбщи условия, имат следното значение:
  • Общи условия“ са отнапред установени условия за ползването на уебсайта и сключването на договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, предлагани на www.annavlaeva.com и свързаните с неговото изпълнение условия, в това число техните последващи изменения и допълнения.
  • Потребител“ е всеки Ползвател, който е физическо лице, придобиващо стоки и услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност (в съответствие с дефиницията на „потребител“ съгласно Закона за защита на потребителите).
  • Ползвател“ е всяко лице, което е заредило в браузъра си домейна com, разглежда съдържанието и/или е извършило поръчка на стока/услуга и, предлагана/и от електронния магазин. В понятието “ползвател” се включват и потребителите съгласно дефиницията, изложена в буква „б“ по-горе.
  • Търговец“ по смисъла на настоящите общи условия, в съответствие с дефиницията, изложена от ЗЗП, е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. В контекста на настоящите общи условия „Търговец“ е еднолично дружество с ограничена отговорност „Анна Влаева“.
  • Стока“ е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. В контекста на настоящите Общи условия „стоки“ са всички обучения, услуги и продукти, предлагани на уебсайта com.
  • Поръчка” означава правнообвързващо волеизявление на Ползвател, с което последният заявява желание за сключване на договор за покупко-продажба на стока/услуга, налична на уебсайта com.
  • Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което: i.) по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или) се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
  • Поправка или ремонт“ на потребителска стока е привеждането ѝ в съответствие с договора за продажбата ѝ, когато има несъответствие между тях.
  • Електронен магазин“ е електронният магазин, достъпен на адрес в Интернет www.annavlaeva.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки и услуги, включително и осъществяването на контакт с Търговеца, получаване на информационен бюлетин и др. услуги, описани в чл. 7 от настоящите общи условия.
  • Договор от разстояние“ е всеки договор, сключен между търговец и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и Потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, вкл. в момента на сключване на договора.
  • Интерфейс“ (или потребителски интерфейс) в контекста на настоящите общи условия представлява съчетанието от приложен софтуер и графичното оформление, чрез което Ползвателите осъществяват действия чрез уебсайта com.
  • Уебсайт“ или накратко „Сайт“ („website“) е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. В контекста на настоящите Общи условия, уебсайт e com.
  • Домейнът“ е част от йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания. За да бъде заредена определена уеб страница, домейн името се изписва в полето на браузъра, като в контекста на настоящите общи условия домейн името е „https:// www.annavlaeva“.com
  • Доставчик на услуги на информационното общество” е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество. В контекста на настоящите Общи условия, доставчик на услуги на информационното общество е „Анна Влаева“ ЕООД.
  • Услуги на информационното общество” са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата. Електронната търговия представлява услуги на информационното общество.
  • Пощенски паричен превод“ е пощенска услуга, при която в точка за достъп до мрежата на пощенски оператор, лицензиран по чл. 39, т. 3 от Закона за пощенските услуги, подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка.
 2. Чрез настоящите условия Търговецът, в качеството си на доставчик на услуги на информационното общество, предоставя на ползвателите информация съобразно изискванията на Закона за електронната търговия. 
 3. Търговецът си запазва правото без предварително уведомление да променя структурата и/или съдържанието на електронния магазин.
 4. Всички посетители на уебсайта comследва да се запознаят внимателно с настоящите Общи условия преди да използват уебсайта. В случай че Ползвателят не е съгласен с настоящите Общи условия, последният следва да преустанови ползването на www.annavlaeva.com.
 5. С приемането на настоящите общи условия, Ползвателят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани чрез електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронна търговия.
 6. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Търговеца чрез електронния магазин annavlaeva.com, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
  • Търговецът предоставя възможност за преглед на съдържанието, публикувано в електронния магазин. Търговецът предоставя информация за себе си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, блог, контакти и други – по своя преценка.
  • Търговецът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на електронния магазин. Ползвателят следва да попълни посочените от Търговеца полета и да избере виртуалния бутон „Изпращане“. Ползвателите следва да имат предвид, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Търговеца. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Търговеца, е сключил договор с Търговеца след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Търговеца.
  • Търговецът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез използван от Ползвателя имейл клиент посредством функционални препратки от електронния магазин. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на електронния магазин (място, на което е изписан имейл адрес на Търговеца и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент, заложен на устройството.
 7. Търговецът си запазва правото по своя преценка по всяко време да променя, допълва или заличава части от настоящите Общи условия, като публикува актуалната им редакция на сайта com. Търговецът се задължава да уведоми потребителите за всяко изменение в Общите условия по сключени договори в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от Ползвателите e-mail адреси.

 

Раздел III.

Сключване на договор.

 1. Посетителите на уебсайта comмогат да разглеждат безплатно неговото съдържание и да закупят стока или услуга, без да е необходимо да извършат регистрация.
 2. Отправянето на поръчка до Търговеца е обвързано с плащане на съответната стойност, посочена в Поръчката, както и свързаните с нея разходи за доставка.
 3. За да направи поръчка, Ползвателят избира желаната от него услуга, след което я добавя в своята потребителска кошница чрез натискане на виртуалния бутон “Купи”. 
 4. След като е поставил всички желани услуги в потребителската си кошница и е отбелязал тяхното количество и параметри, Ползвателят следва да потвърди съдържанието на потребителската си кошница, като натисне бутона “Приключване на поръчката” и предоставя на Търговеца следната информация: Име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, коментари към поръчката и адрес за доставка.  След осъществяване на поръчката и натискане на бутон „Поръчване“, в срок до 2 работни дни ползвателят получава автоматичен имейл за обобщение на поръчката на посочения от него имейл адрес.
 5. Преди завършване на съответната поръчка, Търговецът предоставя на Ползвателя достъп до настоящите общи условия, които съдържат информацията по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
 6. Консултант на Търговеца се свързва с Ползвателя в срок до 72 часа от получаване на поръчката с цел уточняване на параметрите ѝ.
 7. В случай че поръчката е осъществена в неработен ден (събота, неделя или официален празник) или след края на работното време на Търговеца (при работно време от 9 до 18 ч., срокът по чл. 14 започва да тече от началото на работното време на Търговеца в първия работен ден, следващ извършването на поръчката. В случай че поръчката е направена преди началото на работното време на Търговеца в работен ден, срокът започва да тече с началото на работното време на Търговеца.
 8. След финално уточняване на поръчката по реда на чл. 14, Търговецът изпраща на Ползвателя писмено потвърждение на поръчката на посочения от него имейл адрес.
 9. При извършване на поръчка Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. В случай на промяна, Ползвателят се задължава да информира Търговеца за промяната своевременно.
 10. Електронният магазин предлага технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба. В случай че Ползвателят отправи поръчката си и установи грешка в предоставените данни, той може да уведоми Търговеца чрез контактната форма, имейл или в рамките на телефонното обаждане по чл. 14.
 11. Всички електронни изявления, направени при осъществяване на поръчката се предполага, че са извършени от лицето, посочено в данните за поръчка като Ползвател.
 12. Отказ от поръчка може да бъде извършен от Ползвателя най-късно в рамките на телефонния разговор във връзка с уточняване на направената поръчка.
 13. Търговецът има право да откаже поръчка в някоя от следните хипотези:
  • при липса на наличност от съответната стока/услуга;
  • при технически или други свързани със здравето причини, които водят до невъзможност за изпълнение на поръчката;
 14. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките и услугите, предлагани от електронния магазин annavlaeva.com,чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на  страницата му или  друго средство за комуникация от разстояние.
 15. Договорът се сключва на български език.
 16. Страна по договора с Търговеца е Ползвателят съгласно данните, предоставени от него в електронната форма за извършване на поръчка.
 17. В случай че някое от задължителните полета не бъде попълнено, софтуерът на електронния магазин не позволява завършване на поръчката и посочва на Ползвателя в кои от задължителните полета липса информация.
 18. Договорът за покупко-продажба на стоките и услугите предлагани от annavlaeva.com, между Търговеца и Ползвател се счита за сключен от момента на получаване от Ползвателя на потвърждението на поръчката, отправено от Търговеца съгласно чл. 15 от настоящите общи условия.
 19. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки и услуги, Търговецът се задължава да достави и на Ползвателя на избраните от него чрез интерфейса на уебсайта стоки и услуги.
 20. Сключеният между Търговеца и Ползвателя договор ще бъде съхраняван от Търговеца чрез технически средства, като Ползвателят ще има достъп до него на предоставения от него имейл или при поискване и на хартиен носител. 

 

Раздел IV.

Цени и начин на плащане.

 1. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС, както и всички други данъци и такси, с изключение на разноските за доставка на стоката. Ползвателят е длъжен да заплати обявената в момента на поръчката цена.
 2. В крайната цена, посочена на уебсайта за всяка стока, не се включва стойността на разходите за доставка, които са за сметка на Ползвателя и са индивидуални за всяка поръчка.
 3. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предупреждение цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече направени поръчки.  Промяната на цената важи за Ползвателите от момента на обявяването ѝ на сайта на annavlaeva.com.
 4. Бутонът „Купи“ препраща Ползвателя към заплащане на услугата, което ще се извършва директно към „Анна Влаева“ ЕООД.
 5. Когато ползвателят е заявил издаване на фактура и е посочил необходимите за това данни при извършване на поръчката, Търговецът му я изпраща по имейл преди да изпрати доставката на стоките.

 

Раздел V.

Условия срокове за доставка.

 1. Търговецът извършва доставка на поръчаните стоки и услуги чрез услугите на лицензиран пощенски оператор (куриер) до адрес, посочен от Ползвателя или до офис на куриер, избран от Ползвателя, на територията на Република България, освен в случаи, в които в описанието на поръчаната стока или услуга е указано различно място за доставка (обозначено като „място“).
 2. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на договор в случаите, в които Ползвателят е посочил неверни, непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
 3. Доставката на стоките или услугите на територията на Република България се извършва в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от получаване на потвърждение на поръчката съгласно чл. 15, освен ако в описанието на поръчаната стока или услуга е посочена различна дата за доставка. За населени места със специфичен режим на доставки, срокът за доставка може да бъде удължен с до 5 (пет) работни дни.
 4. В случай че стоката или услугата не е налична в склада на Търговеца или са налице други непредвидени обстоятелства, срокът за доставка може да бъде удължен с няколко дни, но при всички случаи не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от сключването на договора. В такива случаи Търговецът уведомява Ползвателя по телефона или на посочения от него e-mail адрес. 
 5. Ползвателят е длъжен да осигури достъп за извършване на доставката на посочения от него адрес, когато като метод на доставка е избрал доставка до адрес. Лицензираният пощенски оператор (куриерът) уведомява Ползвателя за датата, на която ще бъде извършена доставката.
 6. Ползвателят разполага с правото да отвори пратката и да прегледа стоката, преди да заплати цената на куриера. В случай че стоката не отговаря на договора за продажба, Ползвателят разполага с възможност да откаже получаването на стоката.
 7. В случай че стоката е увредена при доставката, Ползвателят следва да се обърне към представителя на лицензирания пощенски оператор (куриера) за съставяне на констативен протокол.
 8. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Ползвателя адрес по негова вина или поради отсъствието му, представител на лицензирания пощенски оператор (куриера) информира Ползвателя за посещението и му предоставя данни за контакт за уточняване на ново посещение. В случай че Ползвателят не се свърже с представителя на куриера в 3-дневен срок от получаване на уведомлението или при невъзможност за доставка при второ посещение, която не е по вина на куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Търговецът се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки. Същото важи и за случаите, в които Ползвателят не се яви в избрания от него офис да получи стоката в указания от куриера срок, както и ако неоснователно откаже да я приеме.
 9. Собствеността на стоките се прехвърля от Търговеца с предаването им на Ползвателя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Ползвателя, поставен върху транспортния документ, предоставен от куриера.

 

Раздел VI.

Право на отказ от договора.

 1. Всеки Потребител има право да се откаже от сключения от разстояние договор (с изключение на случаите, описани в чл. 55 от настоящите Общи условия) без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за връщане на стоката, и без да посочва причина за отказа си в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на приемане на стоките.
 2. Потребителят, който желае да упражни правото си на отказ от сключения договор от разстояние, следва да уведоми Търговеца в посочения по-горе 14-дневен срок по един от следните начини:
  • като подаде стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП на място на следния адрес: гр. София, район Средец, п.к. 1000, ул. Иван Вазов No 36, ет. 3, ап. 9.
  • като изпрати попълнения формуляр на следния електронен адрес: info@annavlaeva.com
  • като изпрати по поща или куриер попълнения формуляр на следния адрес: гр. София, район Средец, п.к. 1000, ул. Иван Вазов No 36, ет. 3, ап. 9., за „Анна Влаева“ ЕООД.
  • като заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.
 3. В уведомлението за отказ от договора Потребителят следва да посочи съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, отправило поръчката, данни на лицето, приело доставката, както и дата на доставката. Стандартният формуляр за улесняване упражняването правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите може да бъде изтеглен от тук: https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki
 4. Търговецът потвърждава получаването на уведомление за отказ от договора по електронен път в рамките на 5 работни дни. В случай че Потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, последният трябва да изпрати или предаде стоките на Търговеца на следния адрес гр. София, район Средец, п.к. 1000, ул. Иван Вазов No 36, ет. 3, ап. 9., „Анна Влаева“ ЕООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора. 
 5. В случай че Потребителят не изпълни задължението си в посочения по-горе срок, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 6. Потребителят заплаща преките разходи за връщане на стоките съобразно избрания от него начин да върне стоката. Търговецът НЕ поема разходите за връщане на стоката.
 7. Търговецът няма да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоката, в случай че Потребителят изрично е избрал начин за доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлаган от Търговеца.
 8. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. 
 9. До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя на Търговеца, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай че стоката е погинала изцяло преди да бъде върната на Търговеца, последният не дължи възстановяване на заплатената от Потребителя цена.
 10. Търговецът възстановява в брой заплатената от Потребителя сума по договора в 14-дневен срок от получаване на стоката, което се удостоверява от Потребителя с подписването на разписка за получената сума.
 11. Правото на отказ от договора е неприложимо, когато договорът има за предмет:
  • доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания (например с избрана от Вас снимка/изображение), както и при
  • доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

 

Раздел VII.

Гаранция и рекламации.

 1. При несъответствие на стоката/услугата с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба и избере между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен когато избраният от него начин за обезщетяване е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
  • стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  • значимостта на несъответствието;
  • възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 2. Рекламацията следва да бъде предявена пред Търговеца писмено. В нея Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, както и адрес за контакт.
 3. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
  • касова бележка или фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стока/услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 4. Търговецът привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяване на рекламацията от Потребителя, когато последната е основателна.
 5. Потребителят заплаща разноските за изпращане на стоката до Търговеца, когато не може да му я предаде лично.
 6. В случай че Търговецът приеме рекламацията като основателна, той възстановява на Потребителя сторените от него разноски за изпращане/доставка на стоката по начин, уговорен между страните.

 

Раздел VIII.

Обработване и защита на личните данни.

 1. Търговецът обработва лични данни на физически лица с цел предоставяне на услуги на информационното общество, състоящи се в електронна търговия на печатни материали, както и с маркетингови цели. 
 2. Информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, свързана с обработването на личните данни на физически лица, вкл. цели и правно основание за обработването, срокове на съхранение, права на субектите, получатели на данните и др. съществена информация, касаеща обработването, са подробно описани в Политиката за поверителност на annavlaeva.com, с която можете да се запознаете на следния линк: https://annavlaeva.com/privacy/

 

Раздел IX.

Права върху интелектуалната собственост.

 1. Всички информационни ресурси, публикувани на електронния магазин, вкл. но неизчерпателно: дизайн, текстове, снимки, лога, търговски марки, аудио и видео материали и др., както и програмния код на уебсайта, представляват интелектуална собственост и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
 2. Използването на информацията, публикувана на електронния магазин чрез копиране, промяна, възпроизвеждане, публикуване, разпространение или по друг начин – без съгласието и разрешението на носителя на съответното право върху интелектуалната собственост представлява нарушение и води до ангажиране на съответната отговорност на Ползвателя в съответствие с действащото българско законодателство.
 3. С извършването на поръчка на стока/услуга със снимка/изображение предоставена от Ползвателя, последният декларира, че е титуляр на авторското право върху приложеното изображение или го ползва в съответствие с изискванията на ЗАПСП.
 4. Търговецът не носи отговорност за неуредени авторски права от страна на Ползвателя по отношение на предоставено/и от него изображение/я.

 

Раздел X.

Форсмажорни обстоятелства.

 1. Търговецът се освобождава от отговорност за неизпълнение на договора, явяващо се пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни обстоятелства представлява непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
 2. В случай, че Tърговецът се позовава на форсмажорни обстоятелства, същият незабавно известява Ползвателя, че са възникнали пречки от обективен характер, които ще осуетят изпълнението на доставката на стоките.
 3. Търговецът уведомява Ползвателя за момента на прекратяване на събитието.
 4. В случаите на форсмажорни обстоятелства и доколкото те имат влияние върху сроковете на доставка, съответните срокове се удължават с времето, през което е било налице непреодолима сила.
 5. В случай, че съответното събитие продължи повече от 2 (два) месеца, двете страни имат право да се откажат от договора.

 

Раздел XI.

Oргани, регулиращи дейността на търговеца.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2    

Интернет страница: www.cpdp.bg    

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Телефон (деловодство):  02/91-53-519

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6 

Интернет страница: https://kzp.bg/kontakti

Електронна поща: info@kzp.bg 

Телефон на потребителя: 0700 111 22

тел.: 02/9330565 

 

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. “Витоша” №18

Интернет страница: https://www.cpc.bg

Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 

Телефон за справки: 02/ 935 62 22 

 

Раздел XII.

Платформа за онлайн разрешаване на спорове.

 1. В случай на спор, всеки Потребител има право да подаде жалба чрез платформата за онлайн разрешаване на спорове на ЕС на следния линк:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 

Раздел XIII.

Заключителни разпоредби.

 1. Търговецът предоставя непрекъснат достъп до настоящите Общи условия на следния линк: https://annavlaeva.com/obshti-uslovija/
 2. Търговецът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт annavlaeva.com
 3. Нищожността на една или няколко клаузи от настоящите условия, не води до нищожност на друга клауза или условията в цялост.
 4. По всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 
 5. Всички спорове по породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Потребителите могат да използват и платформата за онлайн разрешаване на спорове, достъпна на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
 6. В случай че споразумение не може да бъде постигнато, всички спорове ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд съобразно българското право.
 7. Настоящите Общи условия влизат в сила на ……2023 г. и представляват неразделна част от съдържанието на всеки договор, сключен между Търговеца и Ползвателя.